Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Mainoskuutiot

Mainos­kuu­tio on kuin pakkaus. Sen sisään ei vain paka­ta tuot­tei­ta, vaan tällai­nen pienem­pi tai isom­pi yrityk­sen mainos­vies­til­lä varus­tet­tu kuutio sijoi­te­taan sopi­vaan paik­kaan välit­tä­mään asiak­kail­le toivot­tua sanomaa.

Tämän­tyyp­pi­nen mainos­pin­ta on varmas­ti kiin­nos­ta­vam­pi ja huomio­ta herät­tä­väm­pi kuin pelk­kä julis­te seinällä.

Mainoskuutio
Kaksiosainen mainoskuutio