Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Myyntialustat

Mainostelineet

Vaik­ka kaunis myyn­ti­pak­kaus onkin suure­na apuna tuot­tei­den erot­tu­mi­ses­sa, toisi­naan tarvi­taan jotain vielä­kin erot­tu­vam­paa. Hyvä vaih­toeh­to siihen on myyn­tia­lus­ta, joka on pienem­pi tai isom­pi asiak­kaan muotoi­lul­la varus­tet­tu hylly, myyn­ti­te­li­ne tai muu sellai­nen tuote, jolle ovat upeat tuot­teet voi aset­taa, ja jonka sitten voi sijoit­taa kaup­paan, messuil­le tai muualle.

Yksin­ker­tai­sem­mat myyn­tia­lus­tat voivat olla edes­tä avoi­mia laati­koi­ta, joiden taka­na on hieman isom­pi taulu muotoi­lui­neen. Tällai­sel­le myyn­tia­lus­tal­le voi aset­taa esimer­kik­si esit­tei­tä, flye­rei­tä tai taitet­tu­ja esit­tei­tä. Suurem­mat myyn­tia­lus­tat voivat muis­tut­taa hylly­jä, joihin voi aset­taa tuot­tei­ta useaan riviin. Tällai­set myyn­tia­lus­tat sopi­vat käytet­tä­vik­si kaupois­sa tai messuil­la tuot­tei­den huomio­ta herät­tä­väm­pään esittelyyn.

Mainosteline flyereille/taitetuille esitteille
Mainosteline-hylly
Aluslaatikko
Kuusikulmalaatikko
Pyramidilaatikko jalustanna