Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Postikortit

Nykyi­sin sähkö­pos­tit­se lähe­tet­ty ”posti­kort­ti” on paljon ylei­sem­pi kuin painet­tu vaih­toeh­to. Siksi sitä­kin erot­tu­vam­paa ja iske­väm­pää on yrityk­se­nä vali­ta asiak­kai­den ja kump­pa­nien ilah­dut­ta­mi­seen juuri painet­tu kort­ti. Postit­se saapu­nut vaih­toeh­to vetää saajan hetkek­si kirk­kaan näytön ääres­tä pois ja antaa mahdol­li­suu­den pidel­lä käsis­sä jotain todel­lis­ta, jonka joku on juuri hänel­le lähet­tä­nyt. Toden­nä­köi­ses­ti tämä posti­kort­ti asete­taan jonne­kin näky­vään paik­kaan joksi­kin aikaa ja lähet­tä­jä on saajan ajatuk­sis­sa myöhem­min­kin, kun katse osuu painotuotteeseen.

Posti­kor­tit paine­taan taval­li­ses­ti karton­gil­le. Jos kään­tö­puo­lel­le kirjoit­ta­mi­nen ei ole kovin tärke­ää, niin molem­mil­ta puolil­ta pääl­lys­te­tyl­le mate­ri­aa­lil­le. Kään­tö­puo­lel­le kirjoit­ta­mi­sen mahdol­lis­ta­vat taas yhdel­tä puolel­ta vähem­män pääl­lys­te­tyt kartongit.

Posti­kort­ti voi olla joko yksin­ker­tai­nen formaat­tiin leikat­tu sivu lehti tai sitten nuutat­tu taitet­ta­va vaih­toeh­to. Ulko­puo­lel­le on mahdol­lis­ta lisä­tä kiil­tä­vä, matta tai soft-touch lami­naat­ti tai vaik­ka­pa myös kohde­lak­kaus, folio­pai­no tai muu sellai­nen mieleen painu­mi­sen vahvistamiseksi.

Postikortti (yksinkertainen)
Taitettava postikortti (portrait)
Taitettava postikortti (landscape)