Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Pysäköintikellot

Koska taval­li­nen auto­no­mis­ta­ja kohtaa varsin usein pysä­köin­tia­luei­ta, jois­sa pysä­köin­nin aloi­tusai­ka tulee merki­tä, pysä­köin­ti­kel­lot ovat edel­leen suosit­tu­ja ja käteviä.

Miksem­me käyt­täi­si mahdol­li­suut­ta yhdis­tää hyödyl­li­nen miel­lyt­tä­vään ja painai­si yrityk­sem­me tunnuk­sil­la varus­tet­tu­ja pysä­köin­ti­kel­lo­ja? Tuote itse on verrat­tain yksin­ker­tai­nen: kello ja siihen niitil­lä kiin­ni­te­tyt osoittimet.

Joka halu­aa enem­män erot­tua, sille on mahdol­lis­ta valmis­taa myös näyt­tä­väm­piä vaih­toeh­to­ja, jois­sa neli­kul­mai­sen perus­osan sisäl­lä on kellon osoit­ti­mien sijas­ta nume­ro­kiek­ko, josta stans­sa­tun ikku­na-aukon läpi näkyy vain kiekon siihen kier­ret­ty osa. Ikku­na-aukon sisään voi sijoit­taa erikois­mal­li­sen nuolen, joka osoit­taa oike­aan aika­mer­kin­tään. Vaih­toeh­toi­ses­ti tämän nuolen voi painaa ikku­nan sivuun.

Pysäköintikello osoittimin
Pysäköintikiekko