Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Parkimiskellad

Kuna kesk­mi­ne autooma­nik kohtab üsna sage­li park­laid, kus parki­mise algus­aeg tuleks fiksee­ri­da, on parki­mis­kell jätku­valt popu­laar­ne, prak­ti­li­ne ning isegi kohus­tus­lik. See sobib ideaal­selt oma ette­võt­te turun­da­miseks, toote­na edasi müümiseks või on suure­pä­ra­seks ja prak­ti­li­seks kingiks oma klien­ti­de­le või töötajatele.

Kuidas valida endale sobiv parkimiskell?

Miks mitte kasu­ta­da võima­lust ühen­da­da kasu­lik meel­di­va­ga ning trük­ki­da oma firma sümboo­li­ka­ga parki­mis­kell? Nii on võima­lik oma ette­võt­te turun­da­mi­ne viia järg­mise­le tase­me­le – mööda­käi­jad võivad kella märga­ta ning tunda huvi teie ette­võt­te tege­mis­te kohta. Võid ka endale disai­ni­da selli­se isik­li­ku parki­mis­kel­la, nagu Sa ise soovid. Toode ise on võrd­le­mi­si liht­ne: kell ning selle külge needi­ga kinni­ta­tud osutid. Meie vali­kust on võima­lik ka soeta­da parki­mis­kell kettaga.

Kes soovib rohkem eris­tu­da, siis on võima­lik valmis­ta­da ka efekt­se­maid varian­te, kus neli­nurk­se põhi­osa sees kella­osu­ti asemel numb­ri­te­ga ketas, mille­st pais­tab läbi stant­si­tud aknaava vaid osa sinna ette keera­tud kettast. Aknaava sisse on võima­lik jätta eriku­ju­li­ne noole­ke, mis õige­le ajatä­hi­sele osutab või see nool akna kõrva­le trükkida.

Kui oled ise otsus­ta­nud või kujun­da­ja­ga kokku leppi­nud kujun­duse, on aeg see reaal­selt kella­le panna. Selleks tuleks kõige­pealt tutvu­da meie nõue­te­ga, kuidas faile ette valmis­ta­da – kuidas kujun­dus peaks ja võiks kella­le jääma. Juhul, kui sul paraku kujun­da­jat ei ole käepä­rast võtta, kes disai­niks sulle ägeda parki­mis­kel­la, oleme nõus sind samu­ti aita­ma kujun­duse osas. Tutvu­da võid ka meie tehtud tööde­ga, kust saad ülevaa­te meie siia­ni tehtud projek­ti­dest ning võima­lik, et isegi ka inspi­rat­sioo­ni, mida ja kuidas ise teha.

Miks usaldada trükikoda Lemon Printi?

Lemon Print on juba aasta­küm­mend tegut­se­nud trüki­ko­da, kes kasu­tab vaid kvali­teet­seid ja kaas­aeg­seid trüki­teh­no­loo­giaid. Kasu­ta­me nii ofset ja digi­trük­ki ning paku­me erine­vaid järel­tööt­luse võima­lu­si. Oleme võit­nud klien­ti­de heaks­kiidu ja usal­duse oma kvali­teet­se toodan­gu, kiire tarne ja sõbra­li­ku klien­di­tee­nin­duse tõttu. Samu­ti oleme alati avatud erila­hen­dus­te­le ning valmis sinu ideid ellu viima.

Võta meiega ühen­dust ja leiame koos sulle või su ette­võt­te­le sobi­li­ku lahenduse.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Parkimiskell osutitega
Parkimiskell kettaga
Parkimiskell sakilise kettaga

Küsi personaalset pakkumist