Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Parkeringsklockor

Då en vanlig bilä­ga­re använ­der gans­ka ofta parke­rings­stäl­len är parke­rings­kloc­kor fort­fa­ran­de popu­lä­ra och praktiska.

Varför ska man inte slå två flugor i en smäll och tryc­ka parke­rings­kloc­kor med sitt före­tags symbo­ler? Själ­va produk­ten är rela­tivt enkel: en kloc­ka och två visa­re som fästs på kloc­kan med en nit.

Den som vill fånga ännu mer uppmärk­sam­het kan bestäl­la även mer effekt­ful­la vari­an­ter där i den fyrkan­ti­ga huvud­de­len finns disk med siff­ror i stäl­let för klockvi­sa­ren, där genom en stan­sad föns­ter­öpp­ning syns endast en del av disken som är vänt åt det hållet. Och det går att place­ra en speci­al­for­mad klockvi­sa­re i föns­ter­öpp­ning­en, som pekar på den rätta tids­punk­ten, eller tryc­ka den pilen vid fönstret.

Parkerinsgsklocka med klockvisare
Parkeringsklocka med disken