Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Rasiat

Laatikot

Pakkaukset

Rasiat, laati­kot, pakkauk­set — jos sinul­la on olemas­sa konkreet­ti­nen tuote, se tulee ilmeis­tes­ti myös paka­ta johon­kin. Olkoon tavoit­tee­na sen turval­li­nen kulje­tus pistees­tä A pistee­seen B tai poik­keuk­sel­li­sen houkut­te­le­va myyn­ti­pak­kaus, joka erot­tai­si tuot­teen hyllys­sä kilpai­li­joi­den tuot­teis­ta. Esimer­kik­si lahja­ra­sia viini­pul­lol­le, 4‑pack tai 6‑pack olut­pul­loil­le tms.

Voim­me valmis­taa pakkauk­set aalto­pah­vis­ta, karton­gis­ta tai pahvis­ta ja painaa pääl­le asiak­kaan muotoi­lun (suoraan mate­ri­aa­lil­le tai pape­ril­le, joka liima­taan pakkauk­sen pääl­le). Lisäk­si voim­me lami­noi­da pakkauk­sen, asen­taa läpi­nä­ky­vän ikku­nan, tehdä pääl­le folio­pai­na­tuk­sen, silk­ki­pai­na­tuk­sen, kohde­lak­kauk­sen ja täyt­tää muita­kin vaati­vam­pia toiveita.

Mahdol­li­suuk­siim­me kuuluu myös tekni­sen konsep­tion kehit­tä­mi­nen tilaa­jan toivei­den mukaan. Luon­nol­li­ses­ti valmis­tam­me myös malli­kap­pa­leen varmis­taak­sem­me kehi­te­tyn ratkai­sun sopivuuden.

Päältä avattava rasia sisuksineen
Päistä avattava rasia
Rasia irtokannella
Lukittavakantinen rasia
Ruokarasia
6‑pack
Muovi-ikkunainen rasia
Kahvallinen pullorasia
Ripustusaukollinen rasia