Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Lådor

Boxar

Emballage

Lådor, boxar, embal­lage – om du har en fysisk produkt då behö­ver den uppen­bar­li­gen pake­te­ras på något sätt. Målet kunde vara risk­fri frakt från A till B eller till exem­pel pake­te­ring i en särskilt lockan­de sälj­för­pack­ning, som skul­le distin­ge­ra produk­ten från konkur­ren­ter. Till exem­pel en present­lå­da för en vinflas­ka, fyra-pack eller six-pack förpack­ning för ölflas­kor m.m

Vi kan till­ver­ka embal­lage av well­papp eller vanlig papp och tryc­ka kundens design på det (direkt på mate­ri­a­let eller på papper som ska klist­ras ovan­på). Vi kan även lami­ne­ra embal­lage, place­ra ett genom­skin­ligt föns­ter på det, göra foli­e­tryck, siden­tryck, spot­lack eller uppfyl­la ännu mer avan­ce­ra­de önskemål.

Vi kan även utveck­la en teknisk koncep­tion enligt kundens önske­mål. Natur­ligt­vis förbe­re­der vi en proto­typ för att vara säkra att den utar­be­ta­de lösning­en är lämplig.

Uppifrån öppningsbar låda med innehåll
Låda med sidoöppningar
Låda med ett separat lock
Låda med ett låsbart lock
Matlåda
Six-pack
Låda med ett plastfönster
Flaskbox med handtag
Låda med hänghål