Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Karbid

Kastid

Pakendid

Karbid, kastid, paken­did — kui sul on olemas füüsi­li­ne toode, siis ilmselt on sul vaja see ka kuhu­gi paken­da­da. Olgu eesmär­giks selle võima­li­kult ohutu trans­por­ti­mi­ne punk­tist A punk­ti B, eseme­te orga­ni­see­ri­miseks saada vaja­li­kud hoius­ta­mise kastid või hoopis luua eriti apetiit­ne ja klien­di jaoks ligi­tõm­bav müügi­pa­kend, mis toodet riiu­lil konku­ren­ti­de omast eris­tab ning püüab klien­di tähe­le­pa­nu. Selleks võib olla näiteks kinke­karp veini­pu­de­li­le, isuära­ta­va disai­ni­ga karbid kommi­de­le, neli- või kuus­pakk õlle­pu­de­li­te­le, kaane­ga kastid muga­vaks hoius­ta­miseks, poelet­ti­de­le sanga­ga või ripu­tus­au­gu­ga karp toote jaoks, loosi­kast loosi­män­gu­de jaoks või mõni muu pakend.

Leia endale sobiv pakend, karp või kast

Paken­did saame valmis­ta­da laine­pa­pist, karton­gist või papist ning trük­ki­da klien­di soovi­tud kujun­duse sinna peale. Trük­ki­mise puhul eelis­ta­tak­se otse trük­ki­miseks pigem  karton­gi ning laine­pa­pi puhul trüki­tak­se soovi­tud kujun­dus õhema­le pabe­ri­le, mis omakor­da liimi­tak­se laine- või köitepapile.

Nii karbid, paken­did kui kastid on olemas erine­va­tes suurus­tes ning lisaks selle­le saame paken­di lami­nee­ri­da, selle­le paigal­da­da läbi­paist­va akna, teha peale foolium­trü­ki, siidi­trü­ki, koht­la­ki ja lahen­da­da muud­ki sinu nõud­li­ku­mad trüki­ga seotud soovid ning vaja­du­sed. Sinu üles­an­deks jääb aga võtta ühen­dust oma kujun­da­ja­ga, tutvu­da meie trüki­fai­li­de ette­val­mis­ta­mise info­ga ning saata meile paken­di­le minev kujun­dus. Kui Sul veel kujun­da­jat paras­ja­gu võtta ei ole, oleme vastu­tu­le­li­kud ning aita­me Sind ka kujun­duse osas.

Meie võima­lus­te hulka kuulub samu­ti tehni­li­se kont­sept­sioo­ni välja tööta­mi­ne vasta­valt telli­ja soovi­de­le. Loomu­li­kult valmis­ta­me ka proto­tüü­bi, et taga­da välja tööta­tud lahen­duse sobi­vus. Enamas­ti on see ilma trüki­ta üksik näidis plaa­ni­ta­vast tootest, mis annab hea ülevaa­te sellest, milli­ne võiks toode reaal­suses välja näha. Nii saad vali­da endale meele­pä­ra­se ja kind­la karbi, millel on sinu enda vali­tud paken­di­di­sain, mis vasta­valt eesmär­gi­le püüab klien­di pilku või muudab liht­salt eseme­te trans­por­ti­mise või hoius­ta­mise kerge­maks ja mugavamaks.

Miks usaldada Lemon Printi?

Lemon Print valmis­tab karpe, kaste ja paken­deid kaas­aeg­se ja mitme­külg­se tehno­loo­giaga, mille­ga suuda­me pakku­da sulle suure­pä­rast kvali­tee­ti. Tutvu lisaks  meie tehtud tööde­ga, mis annab hea ülevaa­te meie siia­ni valmis­ta­tud toode­test või on liht­salt sulle heaks inspi­rat­sioo­niks, millist karpi, paken­dit või kasti endale vali­da. Samu­ti oleme sulle nende vali­misel abiks ning kujun­da­me koos sinu­ga sobi­va hinna, seega võta meiega julgelt ühen­dust ning saada meile päring koos oma andme­te ja soovi­ga.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Pealt avatav karp sisuga
Otstest avatav karp
Eraldi kaanega karp
Lukustuva kaanega karp
Toidukarp
Kuuspakk
Plastikust aknaga karp
Sangaga pudelikarp
Riputusauguga karp

Küsi personaalset pakkumist