Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võima­lusel

Taitetut esitteet

Taitet­tu esite on flyer-tyyp­pi­nen paino­tuo­te, jossa useam­man sivun ansios­ta on suurem­pi määrä tietoa, ja joka oman, tärkeim­män mainos­vies­tin sisäl­tä­vä­nä on help­po sujaut­taa liik­ku­van henki­lön käteen. Tai miksi­pä sitä ei aset­tai­si pieneen mainos­te­li­nee­seen omas­sa toimis­tos­sa, kaupas­sa tai omal­la messuo­sas­tol­la.

Taitet­tu esite voi olla yksin­ker­tai­nen, kerran taitet­tu neljä­si­vui­nen aineis­to eli V‑taitto (näyt­tää V‑kirjaimelta).

Jos kompak­tiin taitok­seen halu­taan lisä­tä enem­män tietoa, voi esimer­kik­si lisä­tä yhden sivun. Jos tämä kuusi­si­vui­nen taitet­tu esite taite­taan siten, että yksi sivu menee muiden sisään, se muis­tut­taa G‑kirjainta ja kysees­sä on G‑taitto. Jos taas kumpi­kin äärim­mäi­nen sivu kään­tyy itse sivul­le, se näyt­tää Z‑kirjaimelta ja kysees­sä on Z‑taitto.

Tait­to­kaa­vioi­ta on hyvin monen­lai­sia. Z‑taiton voi esimer­kik­si vielä puoles­taan tait­taa puolek­si ja on olemas­sa myös ikku­na­tait­to, jossa kaksi äärim­mäis­tä sivua kään­ne­tään päis­tään keskel­le yhteen. Ja sitten uudel­leen puolik­si. Tällai­ses­sa tait­tees­sa on jo kahdek­san sivua.

Huomioi­ta­vaa on, että sisään­päin taitet­ta­vien sivu­jen tulee olla ulom­mai­sia sivu­ja 2–3 mm lyhem­piä.

Jos et tiedä miten toivet­ta­si meil­le aivan tarkal­leen selvit­tää, ota pape­riark­ki ja filmaa tai kuvaa, miten taitat sen ja lähe­tä tulos meil­le kyse­lyn muka­na!

V‑taite
G‑taite
Z‑taite
Z‑taite ja puoliksi
Ikkunallinen taitettu esite
Stanssattu erikoismuotoinen taitettu esite