Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Voldikud

Voldik (buklett) on flaieri-laad­ne trükis, mis on tänu mitme­le lehe­kül­je­le kannab endas palju suure­mat info­hul­ka ning seda on väga liht­ne liiku­va­le inime­se­le oma kõige oluli­se­ma reklaam­sõ­nu­mi­ga pihku pista. Või miks mitte väike­se­le reklaam­stendile see välja panna oma konto­ris, messi­bok­sis või kaupluses.

Voldik võib olla liht­ne, ühe korra voldi­tud nelja lehe­kül­je­ga mater­jal ehk V‑voldik (näeb välja nagu täht „V“).

Kui infot aga kompakt­ses­se voldi­kus­se on soovi rohkem lisa­da, siis võib näiteks ühe lehe­kül­je lisa­da. Kui see kuue­le­he­kül­je­li­ne voldik volti­da niivii­si, et üks leht teis­te sisse läheb, siis meenu­tab see „G“-tähte ning tege­mist G‑voldikuga. Kui aga kumbgi äärmi­ne leht pöörab ise külje­le, näeb see välja nagu „Z“-täht ning tege­mist Z‑voldikuga.

Volti­misskee­me on väga mitme­suguseid. Näiteks saab Z‑voldiku veel omakor­da pooleks volti­da ning olemas on ka aken­volt, kus kaks äärmist lehte keskele otsa­pi­di kokku keera­tak­se. Ning siis edasi uues­ti pooleks. Selli­ses voldi­kus on juba kahek­sa lehekülge.

Tähe­le tasub panna, et sisse­poo­le voldi­ta­vad lehed peaksid olema väli­mis­test lehte­dest 2–3 mm lühemad.

Kui sa ei tea, kuidas oma soovi päris täpselt meile selgi­ta­da, siis võta leht pabe­rit ja filmi või pildis­ta, kuidas sa seda kokku voldid ning saada koos pärin­gu­ga meile!

Valik populaarsemaid lahendusi —

V‑voldik
G‑voldik
Z‑voldik
Z‑voldik ja pooleks
Akenvoldik
Stantsitud erikujuline voldik

Küsi personaalset pakkumist