Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Tarrat

Tarraetiketit

Valmis­tam­me erilai­sia tarro­ja: tuot­tei­siin liimat­ta­vis­ta tarrois­ta suuri­mit­tai­siin tarroi­hin saakka.

Tuot­tei­siin käytet­tä­vät tarrae­ti­ke­tit paine­taan rulli­na ja siten ne ovat myös koneel­la asen­net­ta­via. Mate­ri­aa­lien joukos­sa on erilai­sia synteet­ti­siä ja pape­ri­tar­ro­ja. Etiket­tien suojak­si ja ulko­näön kohen­ta­mi­sek­si voim­me pääl­lys­tää ne matal­la tai kiil­tä­väl­lä lami­naa­til­la. Erityi­sen vaikut­tu­van tulok­sen saa käyt­tä­mäl­lä hopea­pin­tais­ta tarraa, jonka voim­me painos­sa sävyt­tää mielei­sek­sen­ne. Jos asen­nat­te etike­tit koneel­la, haluam­me että ilmoit­tai­sit­te mate­ri­aa­lin, määrän ja formaa­tin lisäk­si myös kelaus­suun­nan, hylsyn mitan, etiket­tien väli­mat­kan sekä monta­ko etiket­tiä rullas­sa on / rullan ulkoläpimitan.

Voim­me tarjo­ta myös ulko-olosuh­tei­siin sopi­via tarro­ja. Niiden­kin osal­ta on mahdol­lis­ta valmis­taa hyvin­kin monia erikois­rat­kai­sui­ta asiak­kaan toivei­den mukaan.

Tarraetiketit rullassa
Tarraetiketit arkissa (verkko poistettu)
Tarraetiketit arkissa (verkko poistamatta)