Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Klistermärken

Självhäftande etiketter

Vi till­ver­kar olika deka­ler: från etiket­ter som klist­ras på produk­ter till stör­re dekaler.

Deka­le­re­ti­ket­ter som sätts på produk­ter trycks i rulle och möjlig­gör en maski­nell appli­ce­ring. Som mate­ri­al kan man välja olika synte­tis­ka eller pappers­de­ka­ler. För att skyd­da etiket­ter och förbätt­ra utse­en­det kan vi täcka dem med matt eller blank lami­ne­ring. Särskilt effekt­ful­la är deka­ler med silve­r­y­ta, vilka kan tonas under tryck­ning­ens gång till passan­de färg­ny­an­ser. Om du appli­ce­rar deka­ler med hjälp av maskin då rekom­men­de­rar vi att ta reda på följan­de infor­ma­tion (föru­tom mate­ri­a­let, antal och format): rull­nings­rikt­ning, måttet på hylsan, avstånd mellan etiket­ter och hur många etiket­ter blir det i rullen / rullens yttre diameter.

Vi kan erbju­da även deka­ler som passar för utom­hus använd­ning. Även här är det möjligt att produ­ce­ra olika speci­al­la lösning­ar enligt kundens önskemål.

Självhäftande etiketter i rulle
Självhäftande etiketter i tryckarket (nätet är borttaget)
Självhäftande etiketter i tryckarket (nätet är kvar)