Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Kleebised

Kleebisetiketid

Klee­bi­sed on suure­pä­ra­ne viis aval­da­da näiteks muljet oma klien­di­le või viia turun­dus järg­mise­le tase­me­le – kleep­su märka­mi­ne võib teki­ta­da võõras inime­ses huvi Sinu ette­võt­te tege­mis­te vastu.  Valmis­ta­me erine­vaid klee­bi­seid: toode­te­le klee­bi­ta­va­test etiket­ti­dest suure­mõõt­me­lis­te kleebisteni.

Kuidas valida sobivad kleebised?

Toode­te­le käivad kleebis­etiketid trüki­tak­se rullis ning on seega ka masi­na­ga paigal­da­ta­vad. Mater­ja­li­de hulgas on vali­kus erine­vad süntee­ti­li­sed ning pabe­rist klee­bi­sed. Etiket­ti­de kait­se­ks ning välja­nä­ge­mise paren­da­miseks saame need katta mati või läiki­va lami­naa­di­ga. Eriti efekt­se tule­mu­se saab hõbe­da­se pinna­ga klee­bi­se kasu­ta­mise puhul, mille saame trükis tooni­da teile meelepäraseks.

Meie trüki­ko­jas toimub klee­bi­se­ti­ket­ti­de lõika­mi­ne lase­ri abiga, mistõt­tu ei ole kalli­te stant­si­vormi­de valmis­ta­mi­ne vaja­lik ning nii saame eriku­ju­li­si klee­bi­se­ti­kette pakku­da klien­ti­de­le pari­ma­tel tingi­mus­tel. Lisaks klee­bi­se­ti­ket­ti­de puhul kasu­ta­me HP Indi­go digi­taal­set ofset­trük­ki, mille­ga on võima­lik trük­ki­da kvali­teet­seid klee­bi­seid mõnest sajast kuni mitme­küm­ne tuhandeni.

Klee­bis­te mater­ja­li­dest levi­nu­maks valikuks on paber või polüp­ro­pü­leen (PP). Paber on saada­val ka halli liimiga (sobib olemas­ole­va kujun­duse üle klee­pi­miseks) ning samu­ti hõbe­da­se metal­li­see­ri­tud pinna­ga. Polüp­ro­pü­lee­ni paku­me nii valges, läbi­paist­vas kui samu­ti metal­li­see­ri­tud hõbe­da­ses varian­dis. Teised levi­nud mater­ja­lid on Antique Cream, Cons­tel­la­tion Snow ja Vellum. Antique Cream on katma­ta teks­tuuriga kree­mi­ka värvi­ga mater­jal, mille­ga sarnast mater­ja­li võib leida veini­pu­de­li­telt. Cons­tel­la­tion Snow on sama nime­ga disain­pa­be­ri stii­lis teks­tuur­se pinna­ga valge katma­ta paberklee­bis. Vellum on katma­ta liht­sam paberklee­bis. Katma­ta paber tähendab vähem sile­daks töödel­dud ja väik­se­ma läike­ga pinda. Kui soovid abi mater­ja­li vali­misel või soovid nende omadus­te kohta rohkem infor­mat­sioo­ni, võid julgelt seda meie käest küsi­da. Mitme­te­le mater­ja­li­de­le paku­me lisaks tava­pä­ra­se­le ka erine­vaid liimi­tu­ge­vu­si, näiteks eemal­da­tav ja tuge­va­ma liimiga klee­bis. Mehhaa­ni­li­se kulu­mise kait­se­ks soovi­ta­ma alati võima­lu­sel klee­bi­sed ka lami­nee­ri­da mati või läiki­va laminaadiga.

Kleep­su­de telli­misel mõtle läbi milli­ne võiks olla klee­bis­te täpne kuju, milli­ne võiks olla mater­jal, lami­naat ja  liimi­tu­ge­vus. Kui paigal­da­te etike­tid masi­na­ga, soovi­me lisaks mater­ja­li­le, kogu­se­le ja formaa­di­le teada ka keri­mise suun­da, hülsi mõõtu, etiket­ti­de vahet ning mitu etiket­ti rullil/rulli välist läbi­mõõ­tu. Meie valmis­ta­me sulle sobivad klee­bi­sed, millel on kas võrk veel peal või eemaldamata.

Saame samu­ti pakku­da välis­tin­gi­mus­tes­se sobi­vaid lami­nee­ri­tud klee­bi­sed, mis on pare­mi­ni kaits­tud kulu­mise eest ning peavad vastu ka UV-kiir­gu­se­le. Ka siin on võima­lik lisaks toota väga mitmeid erila­hen­dusi vasta­valt klien­di soovi­de­le. Näiteks võid tutvu­da meie tehtud tööde­ga, mis annab hea ülevaa­te, mida oleme siia­ni teinud, või on inspi­rat­sioo­niks, mida Sinu­le või Su ette­võt­te­le edasi kavan­da­da. Kind­las­ti tutvu ise või lase oma kujun­da­jal tutvu­da meie tingi­mus­te­ga, et trüki tule­mus tuleks võima­li­kult hea.

Miks usaldada Lemon Printi?

Lemon Print on juba aasta­id tegut­se­nud ette­võ­te, kes pakub kaas­aeg­se tehno­loo­giaga trüki­tee­nust ja muid teenu­seid. Oleme võit­nud trüki­teh­no­loo­gia vald­kon­nas klien­ti­de usal­duse oma kvali­teet­se toodan­gu, suure­pä­ra­se klien­di­tee­nin­duse ja kiire tarne tõttu.

Võta meiega ühen­dust ja leiame koos sulle sobi­va lahenduse.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Kleebisetiketid rullis
Kleebisetiketid poognas (võrk eemaldatud)
Kleebisetiketid poognas (võrk eemaldamata)

Küsi personaalset pakkumist