Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võima­lu­sel

Due to the Emer­gen­cy Situ­a­tion in Esto­nia until 1st of May that was decla­red by the Govern­ment of the Repu­b­lic of Esto­nia, we too have adap­ted some speci­al rules to ensu­re the safe­ty of our clients, part­ners and of cour­se our employe­es.

Lemon Print is opera­tio­nal but entran­ce to our faci­li­ty is closed for all visi­tors.

When possib­le we will  be using the possi­bi­li­ti­es of remo­te work. Our doors at this given time will be closed for visi­tors and client consul­ta­tions will not take place at this time. Couri­ers and trans­port compa­ni­es will recei­ve the shipe­ments without contact. To pick up a ship­ment plea­se call ahead to your contact in Lemon Print to agree upon the method and time of the pick­up (our contacts are also avai­lab­le on our websi­te www.lemonprint.ee/sv/kontakt).

We ask that you keep to the rules of the emer­gen­cy situ­a­tion and use common sense. For more infor­ma­tion about situ­a­tion in Esto­nia visit the govern­ment websi­te: www.valitsus.ee/en/emergency-situation-estonia

Många års erfarenhet

Vi hittar alltid den lämpligaste lösningen för Dig

Vår kund­bas inklu­de­rar estnis­ka reklam- och tryck­by­rå­er samt stora före­tag och byrå­er i Sveri­ge, Finland, Danmark och Norge. Vi inve­ste­rar konti­nu­er­ligt i förbätt­ring av tryck­tek­ni­ken och är därför utrus­ta­de med allt nödvän­digt för att erbju­da Dig den bästa tjäns­ten och den bästa produk­ten.

Vi ser fram emot till trev­ligt samar­be­te
Ditt Lemon Print

Våra kunder

Varumärken som vi har framställt trycksaker för

Välj oss som Din tryckpartner