Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Leveransvillkor

ALLMÄNNA BESTÄLLNINGSVILLKOR ENLIGT ETTL, ESTNISKA TRYCKERIFÖRBUNDET 
Fast­slag­na av Estnis­ka Tryc­ke­ri­för­bun­dets ETTL, (Eesti Trüki­tööstu­se Liidu) allmän­na möte den 27 mars 2003.

ETTL:s styrel­se har rätt att göra ändring­ar i Allmän­na Beställ­nings­vill­kor, godkän­da av VÕS, (Võlaõi­gu­se­se­a­dus) enligt beslut taget på allmän­na mötet 27 mars 2003.

1. Definitioner

Beställ­nings­vill­kor – Dessa beställ­nings­vill­kor (i fort­sätt­ning­en kalla­de Beställ­nings­vill­kor) är stan­dard­vill­kor enligt estnis­ka Kredit/räntelagen (Võlaõi­gu­se­se­a­dus). Om i avta­let annat ej anges, gäller för Leve­ran­tör och Bestäl­la­re vill­kor ställ­da i Beställningsvillkor.
Leve­ran­tör – ETTL-medlemmar
Bestäl­la­re – Klien­ter som bestäl­ler tjäns­ter av ETTL-medlemmar
Parter – Leve­ran­tör och Bestäl­la­re gemensamt
Arbe­te – arbe­te och tjäns­ter som Bestäl­la­re bestäl­ler av Leverantör
Offert – i juri­disk mening ett erbju­dan­de (offert)
Accept – ett accep­te­ran­de i juri­disk mening enligt Ränte­la­gen. Då i det mellan Bestäl­la­re och Leve­ran­tör över­enskom­na avta­let inte annat anges, gäller för Leve­ran­tör och Bestäl­la­re det fast­ställ­da i Beställningsvillkor.

2. Offert

2.1. Offert är ett erbju­dan­de från Leve­ran­tör till Bestäl­la­re om ett avtal att sluta. I offer­ten ska tydligt anges gällan­de (pris, tid för beställ­ning­ens utfö­ran­de, samt andra liknan­de vill­kor). Leve­ran­tör som ställt offert är då avtal accep­te­rats skyl­dig att utfö­ra arbe­tet angi­vet i offer­ten enligt avta­let. Offer­ten måste vara skrift­lig. Offer­ten gäller i 30 dagar från datum då den ställdes.

2.2. Om Leve­ran­tör till Bestäl­la­ren ej till­räck­ligt tydligt angett för avta­let avgö­ran­de vill­kor i kontrak­tet, är detta ej att räkna som en offert från Leve­ran­tör. Det är att avse som anbud till Leve­ran­tö­ren om att stäl­la en offert. Om Bestäl­la­ren har ställt en förfrå­gan till Leve­ran­tö­ren och på den ej angi­vit gällan­de tid, skall Leve­ran­tö­ren svara på förfrå­gan inom 30 dagar från det datu­met då den ställts. Såväl Bestäl­la­rens förfrå­gan som Leve­ran­tö­rens godkän­nan­de måste vara skriftliga.

2.3. Tiden för offer­ter­bju­dan­det går ut då avtal ej slutits inom den angiv­na tiden, eller då den som ställt offer­ten har fått ett nekan­de svar.

2.4. Ett svar till offer­ten inne­hål­lan­de grund­läg­gan­de ändring­ar är att betrak­ta som ett avslag före­nat med en ny offert.

2.5. Ett svar inne­hål­lan­de oväsent­li­ga föränd­ring­ar jämfört med offer­ten är att betrak­ta som ett godkän­nan­de. Detta gäller såvi­da offer­tens avsän­da­re inom tre dagar räknat från svarets ankomst inte har sagt att han inte accep­te­rar ändring­ar. Ifall offer­tens avsän­da­re inte säger att han inte godkän­ner ändring­ar kommer avta­let att inne­hål­la offer­tens vill­kor till­sam­mans med ändring­ar­na gjor­da vid godkännandet.

2.6. Offer­ten samman­ställs i normal­fall kost­nads­fritt av Leve­ran­tö­ren. Om Bestäl­la­ren har gjort en förfrå­gan till Leve­ran­tö­ren om att han vill ha en offert som av Leve­ran­tö­ren kräver mer arbe­te än vanligt före­nat med utgif­ter ( model­ler och provex­em­plar mm), kan Leve­ran­tö­ren faktu­re­ra Bestäl­la­ren för offer­ten innan han/hon accep­te­rat offer­ten. I så fall är Leve­ran­tö­ren skyl­dig att offe­re­ra först efter det att faktu­ran har betalts

2.7. En konkret offert gör till Leve­ran­tö­ren bara till en konkret Bestäl­la­re. Bestäl­la­ren har ej rätt att avslö­ja inne­hål­let i offer­ten för tred­je part. Likaså har ej Leve­ran­tö­ren rätt att till tred­je part offent­lig­gö­ra infor­ma­tion han tagit del av gällan­de Bestäl­la­rens affärsangelägenheter.

2.8. Ifall Leve­ran­tö­ren till offer­ten har bifo­gat ritning­ar, model­ler mm, mate­ri­al (i fort­sätt­ning­en kallat Mate­ri­al), då räknas de som skyd­da­de av upphovs­rättsla­gen, en upphovs­rätt ägd av Leve­ran­tö­ren. Bestäl­la­ren har rätt att använ­da Mate­ri­a­len endast i besluts­pro­ces­sen angå­en­de accep­te­ran­de eller avslag av offer­ten. Bestäl­la­ren har ej rätt att förmed­la Mate­ri­a­let till tred­je part, använ­da det i sina egna affärsan­ge­lä­gen­he­ter eller göra ändring­ar i Materialet.

2.9. Accep­te­ran­de av offer­ten är att räkna som att ett avtal slutits mellan Parter­na och ett kontrakt ska signe­ras. Gällan­de de punk­ter som ej inklu­de­rats i Offer­ten ska Parter­na följa bifo­ga­de Leveransvillkor.

3. Pris

3.1. Offer­ten måste ange ett pris. I offer­ten ska anges ifall priset inklu­de­rar mervär­desskatt eller ej. Ifall Leve­ran­tö­ren av Bestäl­la­ren kräver förskotts­be­tal­ning helt eller delvis, ska detta stå i offerten.

3.2. Det i offer­ten över­enskom­na priset får skil­ja sig från den slut­li­ga kost­na­den för Arbe­tet bara ifall Parter­na skrift­li­gen över­ens­kom­mit om detta. Leve­ran­tö­ren har rätt att ansö­ka om kost­nads­änd­ring ifall:

  • Det av Bestäl­la­ren erbjud­na Mate­ri­a­let till det beställ­da Arbe­tet ej var gott nog för det avsed­da Arbe­tet och Leve­ran­tö­ren nödgas använ­da eget material;
  • Om Bestäl­la­ren under Arbe­tets gång ändrat sin utgångsbeställning;
  • Om det under Arbe­tets gång upptäck­tes merar­be­te som var nödvän­digt att utfö­ra, om vilket man ej hade överenskommit.

3.3. Ifall det ej på annat vis har över­ens­kom­mits ska Bestäl­la­ren bära kost­na­der­na för trans­port och lager­håll­ning och de kost­na­der­na ska särskilt anges i avtalet.

4. Genomförande, leverans och mottagande av arbete

4.1. För genom­fö­ran­de av arbe­tet ska Parter­na följa stad­gar i estnis­ka Kredit/räntelagen lagstift­ning­en som styr kontrakts­mäs­si­ga avtal.

4.2. Bestäl­la­ren är skyl­dig att godkän­na utfört Arbe­te. Arbe­tet räknas som motta­get även då Bestäl­la­ren utan orsak ej emot­tar det utför­da Arbe­tet inom av Leve­ran­tö­ren angi­ven tids­rym. Leve­ran­tö­ren har rätt att faktu­re­ra Bestäl­la­ren för utfört Arbe­te, förse­nings­av­gif­ter och lager­håll­nings­kost­na­der genast efter det att tids­fris­ten överskridits.

4.3. Ifall Bestäl­la­ren över­skri­der Leve­ran­tö­rens avta­la­de leve­rans­tid mer än 30 dagar och Bestäl­la­ren under den tiden ej har tagit emot arbe­tet, är Leve­ran­tö­ren ej läng­re ansva­rig för Arbe­tets lager­håll­ning och ansva­rar ej för förva­ring av Arbe­tet, risken för möjli­ga skador och förstö­rel­se över­förs från Leve­ran­tö­ren till Bestäl­la­ren. Härmed slutar inte Bestäl­la­rens skyl­dig­het att beta­la faktu­ran, förse­nings­av­gif­ter och lagerhållningskostnaden.

4.4. Arbe­tets över­läm­nan­de-motta­gan­de (undan­ta­get i punkt 4.3 före­kom­man­de fall) sker genom Parter­nas under­teck­nan­de av över­läm­nings­akt respek­ti­ve mottag­nings­be­vis. Bestäl­la­ren måste under­rät­ta Leve­ran­tö­ren om Arbe­tet ej har motsva­rat det i offer­ten avta­la­de, senast inom 8 dagar efter att det motta­gits. Under­rät­tel­sen om Arbe­tets under­må­lig­het skall vara skrift­lig; Bestäl­la­ren är skyl­dig att tydligt beskri­va på vilket vis Arbe­tet ej motsva­rat det avtalade.

4.5. Leve­ran­tö­ren ansva­rar ej för om Arbe­tet ej motsva­rar det i offer­ten över­enskom­na ifall detta orsa­ka­des av att Bestäl­la­ren hållit Leve­ran­tö­ren med under­må­ligt material.

4.5.1. Ifall Arbe­tet hand­lar om tryck­ning och Parter­na över­ens­kom­mit om att tryck­ning­en skall före­gås av att Bestäl­la­ren godkän­ner ett förprov­tryck ansva­rar ej Leve­ran­tö­ren för de fel Bestäl­la­ren lämnat ej åtgär­da­de på förprovtrycket.

4.5.2. En trivi­al (oväsent­lig) skill­nad i färg­tryck, pappers­prov e dy mot vad Parter­na i avta­let över­ens­kom­mit om, ger ej Bestäl­la­ren under­lag för att ta till­ba­ka det avta­la­de, kräva sänk­ning av priset e dy. Om Parter­na inte kan komma över­ens angå­en­de den trivi­a­la skill­na­den löses tvis­ten enligt punkt 4.6.

4.6. Ifall Leve­ran­tö­ren godtar Bestäl­la­rens krav gällan­de Arbe­tets brist på över­ens­stäm­mel­se med det i offer­ten avta­la­de, över­ens­kom­mer Parter­na om åtgär­dan­de av bris­ter­na, om kompen­sa­tion e dy. Ifall Leve­ran­tö­ren ej godtar Bestäl­la­rens krav gällan­de Arbe­tets brist på över­ens­stäm­mel­se med det i offer­ten avta­la­de, anli­tar Parter­na obero­en­de exper­ter för att ge ett expertut­lå­tan­de. Kost­na­der samman­häng­an­de med expertut­lå­tan­det bärs av i tvis­ten förlo­ran­de part. Expertut­lå­tan­det är bindan­de för båda Parter.

4.7. I det fall Parter­na ej når en förlik­ning där Arbe­tets brist på över­ens­stäm­mel­se likvi­de­ras, kompen­se­ras e dy, löser Estnis­ka Tryc­ke­ri Förbun­dets Expert­kom­mis­sion tvis­ten (Eesti Trüki­tööstu­se Liidu Ekspertkomisjon).

5. Parternas ansvar. Skadeståndsfrågor

5.1. Parter­na ansva­rar för de skador de orsa­kat varand­ra på grund av ej korrekt full­följ­da avtal då detta kan doku­men­te­ras. Parter­na ansva­rar ej för de skador de indi­rekt föror­sa­kat varand­ra (utebli­ven vinst, stör­ning­ar i ekono­min e dy.) Skade­ståndskrav stäl­ler Parter­na till varand­ra skrift­li­gen. Skade­ståndskrav röran­de Arbe­tets kvali­té stäl­ler Bestäl­la­ren senast 8 inom dagar efter Arbe­tets motta­gan­de. Ifall Bestäl­la­ren ej har följt motsva­ran­de punkt 4.3 , av Leve­ran­tö­ren lämnad leve­rans­tid förlo­rar Bestäl­la­ren rätten att stäl­la skadeståndskrav.

5.2. Avtals­stri­di­ga Arbe­ten sänder Bestäl­la­ren till­ba­ka till Leve­ran­tö­ren inom 14 dagar räknat från motta­gan­det. Åter­läm­nan­de Arbe­ten över­läm­nas till Leve­ran­tö­ren bifo­gat med akt (i fort­sätt­ning­en kallad Åter­läm­nings­akt) som anger åter­sänd­nings­or­sa­ken; Åter­läm­nings­ak­ten signe­ras av Parter­nas utsed­da repre­sen­tan­ter. Leve­ran­tö­rens signe­ring av Åter­läm­nings­ak­ten godkän­ner inte Bestäl­la­rens skade­ståndskrav. Ifall Leve­ran­tö­ren ej godkän­ner Bestäl­la­rens skade­ståndskrav, ska han under­rät­ta Bestäl­la­ren inom 3 dagar räknat från signe­ring­en av Åter­läm­nings­ak­ten. I detta fall kommer Parter­na över­ens om att lösa tvis­ten enligt punkt 4.6

6. Force Majeure, oförutsedda händelser

6.1. Parter­nas avtals­brott är accep­ta­belt ifall avtals­brot­tet orsa­ka­des av Force Major. Force Majeu­re är en händel­se som Parten ej kunde påver­ka och sett utifrån ett sunt förnuft kan man ej förvän­ta sig att han vid avta­lets ingå­en­de kunnat räkna med eller kunnat undvi­ka det som sked­de, ej heller kunde han förhind­ra varken situ­a­tio­nen som sådan eller undvi­ka dess efter­följ­der. Parter­na betrak­tar som Force Majeu­re strejk, arbets­av­brott, brand eller annat förhinder.

6.2. Part, vars verk­sam­het på grund av Force Majeu­re är förhind­rad är tvung­en att under­rät­ta den andra parten om detta vid förs­ta möjli­ga tillfälle.

7. Förseningar gällande fullföljande av avtalet , skillnader i avtalad upplaga

7.1. Ifall Leve­ran­tö­ren ej lyckas hålla leve­rens­ti­den och orsa­ken är avbrott p gr av arbets­krafts- eller råva­ru­brist, maskin­fel, e dy, som han ej kunde förut­se vid avta­lets ingå­en­de, ska han infor­me­ra Bestäl­la­ren om detta omgå­en­de. I detta fall har Bestäl­la­ren rätt att avstå från ingått avtal. Ifall Bestäl­la­ren inte avstår från avta­let ska Parter­na över­ens­kom­ma om ny leveranstid.

7.2. Ifall det under punkt 7.1 benämn­da hind­ret gör avta­lets uppfyl­lan­de för Leve­ran­tö­ren allt­för svårt, olön­samt e dy, då är Leve­ran­tö­ren berät­ti­gad att bryta avta­let. Leve­ran­tö­ren skall infor­me­ra Bestäl­la­ren skrift­li­gen om avtals­brot­tet. I så fall är inte Bestäl­la­ren berät­ti­gad att begä­ra skade­stånd för honom uppståd­da skador, men Leve­ran­tö­ren är skyl­dig att åter­läm­na alla för arbe­tets genom­fö­ran­de givna mate­ri­al, ifall detta är omöj­ligt skall dessa mate­ri­al ersät­tas genom betalning.

7.3. Om arbe­tet avser tryck­ning och Parter­na har avta­lat om en uppla­ga upp till 20 000 ex, kan den verk­li­ga uppla­gan skil­ja sig på runt 10%. Vid stör­re uppla­gor kan den verk­li­ga uppla­gan skil­ja sig upp till runt 5 % . Kost­na­den för skill­na­den mellan den verk­li­ga uppla­ga och den avta­la­de uppla­gan, beta­las enligt i offer­ten angiv­na villkor.

8. Betalningsvillkor

8.1. Priset för Arbe­tet över­ens­kom­mer Parter­na i offer­ten. Ifall det i offer­ten ej är annorlun­da angi­vet, lämnar Leve­ran­tö­ren faktu­ran till­sam­mans med Arbe­tets över­läm­nan­de­akt-motta­gan­de­be­vis till Bestäl­la­ren med betal­nings­tid 7 dagar. Parter­na kan över­ens­kom­ma om att Bestäl­la­ren beta­lar för Arbe­te helt eller delvis som förskotts­be­tal­ning, Parter­na kan också över­ens­kom­ma om delbe­tal­ning. Om Parter­na har över­ens­kom­mit om förskotts­be­tal­ning är inte Leve­ran­tö­ren skyl­dig att utfö­ra arbe­te innan betal­ning erlagts från Beställaren.

8.2. Om offer­ten ej anger annat, har Leve­ran­tö­ren rätten att vid förse­nad betal­ning av Bestäl­la­ren begä­ra förse­nings­av­gift om 0,25% per varje förse­nad dag.

8.3. Om Parter­na har över­ens­kom­mit om förskotts­be­tal­ning eller delbe­tal­ning, är ej Leve­ran­tö­ren skyl­dig att över­läm­na Arbe­tet innan Bestäl­la­ren har beta­lat faktu­ror vars sista betal­nings­dag har passe­rat. Som garan­ti har Bestäl­la­ren rätt att kvar­hål­la Leve­ran­tö­rens lösö­re (såsom provex­em­plar, model­ler, mate­ri­al o dy.).

9. Äganderätt och upphovsrätt

9.1. Leve­ran­tö­rens för arbe­tets genom­fö­ran­de inför­skaf­fa­de arbets­red­skap, filmer, data­pro­gram osv ägs av Leve­ran­tö­ren och deras ägan­de­rätt över­går ej till Bestäl­la­ren efter Arbe­tets över­läm­nan­de. Utför­da Arbe­ten beställ­da av Bestäl­la­ren ägs av Leve­ran­tö­ren tills Bestäl­la­ren betalt dem till 100-procent. Efter den full­stän­di­ga betal­ning­en (även förse­nings­av­gif­ter) av faktu­ror ställ­da för Arbe­tets genom­fö­ran­de över­förs ägan­de­rät­ten av Arbe­ten till Beställaren.

9.2. Risken för händel­se­vis förstö­rel­se över­förs från Leve­ran­tö­ren till Bestäl­la­ren efter motta­gan­de av Arbe­tet, inte efter uppstån­den ägan­de­rätt. Ifall Arbe­tet är av sådan art att ett objekt skyd­das av upphovs­rätt, förs upphovs­man­nens rättig­he­ter över från Leve­ran­tö­ren till Bestäl­la­ren i och med att Arbe­tet har beta­lats. Upphovs­man­nens ideel­la rättig­he­ter är Leve­ran­tö­ren fort­satt ägare till. Om Arbe­te beställt av Bestäl­la­ren är skyd­dat av upphovs­rätt, ansva­rar Bestäl­la­ren för inne­ha­vet av motsva­ran­de licen­ser och för betal­ning­en för upphovsrättigheterna.

9.3. Mate­ri­a­len för arbe­tets utfö­ran­de till­han­da­håll­na till Leve­ran­tö­ren av Bestäl­la­ren är Bestäl­la­rens egen­dom. De mate­ri­al som Leve­ran­tö­ren ej använt direkt för arbe­tets genom­fö­ran­de, skall han efter Arbe­tets avslu­tan­de åter­läm­na till Beställaren(utom det i punkt 8.3 angiv­na). Om Bestäl­la­ren önskar, att Leve­ran­tö­ren försäk­rar nämn­da mate­ri­al, måste Leve­ran­tö­ren göra det under förut­sätt­ning av, att Bestäl­la­ren står för kost­na­der­na i samband med försäkringstagandet.

10. Övrigt

10.1. Då det enligt gällan­de lagstift­ning i Estnis­ka Repu­bli­ken före­skrivs att gällan­de vissa konkre­ta tryck­sa­ker i ensta­ka exem­plar (i fort­sätt­ning­en kallat Arki­vex­em­plar) är skyl­di­ga att över­läm­nas till bibli­o­tek e dy insti­tu­tio­ner, så produ­ce­rar Leve­ran­tö­ren Arki­vex­em­pla­ret på Bestäl­la­rens bekost­nad utöver den i avta­let uppgiv­na uppla­gan, samt leve­re­rar dessa på Bestäl­la­rens bekost­nad till motsva­ran­de institution.

10.2. Då tvist uppstått vänder sig Parter­na vid behov till ETTL:s Expert­kom­mis­sion, vars samman­sätt­ning ska vara accep­ta­bel för båda Parter. ETTL:s Expert­kom­mis­sions utlå­tan­de är slut­gil­tig, med exper­ti­sen samman­häng­an­de utgif­ter bär den i tvis­ten förlo­ran­de parten.