Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Till designern

Ett digi­talt origi­nal är kompo­sit-PDF, vilken görs med använ­dan­de av PDF/X‑1a:2001 stan­dard och Acro­bat Distil­ler. Bero­en­de på beställ­ning­en i CMYK eller med CMYK+SPOT färger (PANTONE).

Lite handledning och rekommendationer

 1. Origi­na­let måste ligga på mitten av sidan och följa de mått som angi­vits vid beställningen;
 2. Utfall måste vara tillagt, lika mycket på varje sida, 3–5 mm;
 3. Önsk­värt är att pdf skic­kad till tryc­ke­ri­et är utan skär och pass­mär­ken (eller så måste de vara utan­för utfallet);
 4. Bilder­nas reso­lu­tion bör vara 300 dpi;
 5. Över­tryck över svar­ta objekt (100% K) behövs ej, eftersom det auto­ma­tiskt läggs till vid RIP. Se efter vid form­giv­ning­en utifall det helt eller delvis uppkom­mer stora svar­ta objekt eller möns­ter, så bör man använ­da svart utan över­tryck 1C/1M/1Y/100K (annars börjar bilden eller färgen synas igenom) eller ”rich black”;
 6. För att undvi­ka oöns­kat över­tryck över vita och färga­de objekt, ange Over­print Previ­ew i designprogrammet;
 7. Eftersom stor 100%K bild i offset­tryck ger ett gans­ka ljust (grått) intryck, rekom­men­de­rar vi använd­ning av ”rich black” (50C/40M/100K);
 8. Vid form­giv­ning­en – se till att vikti­ga objekt och text befin­ner på ett avstånd om minst 3–5 mm från kanterna;
 9. Vid tryck av broschy­rer och böcker ska filen för broschy­rer och böcker även inne­hål­la tomma sidor;
 10. Bok- och broschyr­pär­mar görs lika­dant som andra sidor; vid tryck­sa­ker med limbind­ning måste ryggen vara på sepa­rat blad eller i en särskild fil ( bleed på varje kant, lay-out i mitten); omslags­de­sign kan göras som tryck­si­da (t ex om bilden fort­sät­ter över bokryg­gen), men i så fall måste bokryg­gens tjock­lek anges;
 11. Stans­rit­ning­ar, lokal­lack, folio mm måste finnas på sepa­ra­ta blad (fil).

På stansritningen

Kniv: röd
Räff­la: grön
Perfo: gul

Ifall klien­tens fil har SPOT-färger, går dessa att omvand­la till CMYK, men då garan­te­ras ej att resul­ta­tet motsva­rar det som avsetts i originaldesignen.

Figurer över utrullningsriktningar