Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Inbjudningar

Vad skul­le vara mer elegant och till­dra­gan­de än att skic­ka inbju­dan till evene­mang i tryckt form?

Vi kan tryc­ka inbju­dan på ett tjoc­ka­re papper eller kartong och lägga till lami­ne­ring. Men för att få mest effekt­fullt resul­tat kan man använ­da olika slags prakt­ful­la design­pap­per, använ­da foli­e­tryck osv. Tryck­sa­ken kan före­stäl­la sig ett enkelt papper­sark, det kan vara falsat eller inne­hål­la något ännu mer över­ras­kan­de. Både inbju­dan och kuver­tet kan “perso­na­li­se­ras” under tryck­ning­ens gång och motta­ga­rens namn och andra uppgif­ter kan läggas till.

En enkel inbjudan
Falsad inbjudan (porträtt)
Falsad inbjudan (landscape)
En enkel inbjudan (fyrkant)
En enkel inbjudan (A65)
Inbjudan i kuvert