Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Pop-ups

Reklamskyltar på entrégrindar

Pop-ups och säker­hets­grin­dar är utmärk­ta reklamy­tor med stör­re dimen­sio­ner. Där använ­der man ellips­for­mi­ga pipor som vikas ihop och har lika­da­na eller olika tryck på båda sidor.

Reklam­skyl­tar place­ras på entrégrin­dar som finns på affärer.

Pop-ups liknar med reklam­skyl­tar på entrégrin­dar men har i sig en gummig meka­nism som hjäl­per pop-uppen att stiga upp utan hjälp. I ihop­pac­kat läge kräver detta slags tryck­sa­ker rela­tivt lite utrym­me och trans­port och förva­ring av ett stör­re antal av såda­na tryck­sa­ker är på så sätt enkla­re. Föru­tom en snabb och enkel installation.

För det mesta är såda­na tryck­sa­ker gjor­da och täck­ta med matt eller blank lami­ne­ring. De pake­te­ras i plast en i taget eller i papp­ku­vert vid behov.

Pop-ups (uppsatta)
Pop-ups (falsade)
Pop-up (med speciell form)
Reklamskyltar på entrégrindar