Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Roll-up skyltar

Roll-up skylt är en klas­sisk reklamy­ta som används på olika evene­mang såsom mässor och konfe­ren­ser. De kan även inrät­tas på kontor och andra ställen.

Det är en metall­kon­struk­tion som har bas och ihoprul­lad skylt med kundens design. Meka­nis­men rullar auto­ma­tiskt ihop in i skyl­tens konstruk­tion. Vid monte­ring­en skall man place­ra konstruk­tio­nen på det önska­de stäl­let, ta ut bande­rol­len och med hjälp av stång­en som finns med i uppsätt­ning­en fästa skyl­ten längst upp på konstruktionen.

Det finns skyl­tar med olika dimen­sio­ner: 85 x 200 cm, 100 x 200 cm, 120 x 200 cm, 150 x 200 cm och 200 x 200 cm. Det finns också en dubbelsi­dig version och det går att lägga till LED belysning.

Niivi­i­si on neid hea üritu­selt üritu­se­le kaasa võtta.  Roll-up skyl­tar är rela­tivt håll­ba­ra och tack vare väskan trans­por­te­ras de på ett enkelt sätt.

Roll-up skyltar
Roll-up skylt med LED belysning
Dubbelsidig roll-up skylt