Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Roll-up stendid

Roll-up sten­did on suure­pä­ra­sed erine­va­te mõõt­me­te­ga reklaam­pin­nad, mis sobivad hästi uute toode­te, kampaa­nia­te ja muu sarna­se info tutvus­ta­miseks. Selle puhul on tege­mist üsna klas­si­ka­li­se reklaam­pin­na­ga, mida kasu­ta­tak­se erine­va­tel üritus­tel nagu messid ja konve­rent­sid. Samas võib neid üles seada ka konto­ris­se ja muudes­se kohta­des­se, et anda edasi olulist infor­mat­sioo­ni efek­tiiv­selt ja nähtavalt.

Milline roll-up stend valida?

Tege­mist on alumii­niu­mist metall­konst­rukt­sioo­ni­de­ga, millel on all jalad ning sisse kokku keri­tu­na on paigal­da­tud bänner klien­di kujun­du­se­ga. Mehha­nism kerib auto­maat­selt bänne­ri konst­rukt­sioo­ni sisse kokku. Paigal­da­des tuleb konst­rukt­sioon paigu­ta­da soovi­tud kohta, veda­da konst­rukt­sioo­ni­st bänner välja ning kaasas oleva pika kokku­pan­da­va pulga abil kinni­ta­da bänner konst­rukt­sioo­ni koha­le. Oma kergu­se ja kompakt­su­se tõttu on seda liht­ne ja kerge transportida.

Sten­di vali­misel mõtle läbi järg­ne­vad punktid:

Laius – kitsa sten­di­ga on seda trans­por­ti­da muga­vam, kuid laiem stend pais­tab jälle­gi rohkem silma. Olemas on erine­va­te mõõt­me­te­ga sten­did: 85 x 200 cm, 100 x 200 cm, 120 x 200 cm, 150 x 200 cm ja 200 x 200 cm.

Ühe või kahe­pool­ne – kahe­pool­ne reklaam tuleb kasuks kui inime­sed liigu­vad reklaa­mi ümber. Ühepool­ne stend on sobi­li­kum, kui stend on näiteks vastu seina.

Valgus­tusLED tuled paku­vad reklaa­mi­le veel­gi rohkem võima­lust silma torga­ta võrrel­des tava­li­se stendiga.

Roll-up sten­did on võrd­le­mi­si vastu­pi­da­vad, kerge paigal­da­da ning tänu kaasa tule­va­le kande­ko­ti­le liht­salt trans­por­di­ta­vad. Niivii­si on neid äärmi­selt mugav ja kerge üritu­selt üritu­se­le kaasa võtta.

Miks valida trükikoda Lemon Print?

Lemon Print on juba üle 10 aasta tegut­se­nud trüki­ko­da. Oleme võit­nud klien­ti­de usal­duse ja poole­hoiu oma kvali­teet­se­te trükis­te, sõbra­li­ku abival­mi klien­di­tee­nin­duse ja kiire tarne tõttu. Oleme alati avatud erila­hen­dus­te tege­mise­le ning samu­ti nõus sinu ideid realiseerima.

Lisaks tutvu meie tehtud tööde­ga, mis annab hea ülevaa­te meie siia­ni valmi­nud projek­ti­dest. Ehk anna­vad need sulle inspi­rat­sioo­ni nii kujun­duse osas kui ka ideid teis­te trükis­te kasutamiseks.

Võta meiega ühen­dust ja leiame koos sulle sobi­va lahenduse.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Roll-up stend
Roll-up stend LED-valgustusega
Kahepoolne roll-up stend

Küsi personaalset pakkumist